Uitgangspunten

De Rugtriatlon en Nek-armtriatlon zijn specifieke trainingsprogramma voor mensen met chronische of herhaalde klachten in de rug of nek-armregio, in combinatie met algeheel verminderde belastbaarheid door een lage trainingsgesteldheid.

Doel van de Triatlontraining is:

Dit trainingsprogramma wordt door de meeste zorgverzekeraars voor een groot deel vergoed !

Een goede trainingsopbouw is een trainingsopbouw met vaste doelen in de tijd. Zeker bij langer bestaande klachten, is het belangrijk om op deze manier op te bouwen. Pijn moet daarin niet centraal staan. Door op een goede manier door te trainen, ook als er pijn optreedt, kan in een aantal maanden de pijn veelal overwonnen worden. In sommige gevallen zal misschien pijn bij belasten (in mindere mate) blijven bestaan, maar de belastbaarheid neemt daarbij eigenlijk altijd goed toe.

Niet de pijn maar activiteit en belastbaarheid staat bij de Triatlontraining centraal.

Om een correcte trainingsopbouw mogelijk te maken is een goede intake en niveaubepaling cruciaal. Een te hoog startniveau leidt tot klachten. Een te snelle belastingopbouw ook. Een te geringe belastingopbouw zorgt niet voor toename van belastbaarheid.

Rug- en Nek-armtriatlon werken met een individuele intake en een computergestuurd trainingsopbouw programma

Spierkrachttraining is prima voor sporters en volledig gezonde mensen. Bij inactieven en mensen met chronische- of recidiverende klachten dient de opbouw zich te richten op de zwakste schakel in de keten. Dit betreft altijd weefsel dat zich slechts zeer langzaam kan aanpassen. Een trainingsprogramma zal dan ook langzaam maar gestaag in intensiteit moeten toenemen. Daarom is het belangrijk dat een trainingsprogramma voldoende lang wordt aangehouden (De Rugtriatlon en Nek-armtriatlon hebben een duur van 1 jaar!).
Uit onderzoek blijkt dat 70% van de deelnemers die voor zichzelf trainen in een fitnesscentrum begeleidende klachten krijgt, veelal door een te snelle opbouw ( “dat kan ik makkelijk” betekent: de spieren kunnen dat makkelijk, maar b.v. pezen, banden, kraakbeen e.d. zijn er nog niet aan toe !!)

Rug -en Nek-armtriatlon richten zich in opbouw op de zwakke schakels in de keten

Training op vaste trainingsapparatuur staat erg ver af van de belasting in het dagelijks leven en op het werk. Uit onderzoek blijkt dat de transfer van training op deze apparatuur naar de functionele praktijk zeer gering is. Dit betekent dat intensieve belastbaarheidsverbetering op deze apparatuur slechts weinig toevoegt aan de belastbaarheidsverbetering in de functionele situatie.
Door te trainen met losse gewichten (langhalters en dumbells) en trekapparaten wordt de functionele situatie veel beter benaderd.

Fysiotherapeutische begeleiding richt zich hierbij op:

Bij de Rug- en Nek-armtriatlon wordt functioneel getraind.

Uit onderzoek is gebleken dat een verbetering van de algehele conditie ook een verbetering van de belastbaarheid op lokaal niveau tot gevolg heeft. Wanneer de conditionele gesteldheid van de deelnemer onder het gemiddelde ligt, dan is het van belang om deze algehele conditie aan te pakken. Een meer actieve levensstijl, waarbij minimaal 2 keer per week een conditionele prikkel plaatsvindt (naast de begeleide training) is dan van belang. Door vastlegging in een eigen trainingsboek en door regelmatige conditiemeting kunnen de vorderingen worden bijgehouden en kan de motivatie worden bevorderd. Toegevoegde conditietrainingen indien de algehele conditie te wensen overlaat.
Indien overgewicht een belangrijke rol speelt dient op eenzelfde wijze een extra programma te worden opgesteld. De intensiteit van de activiteiten zal in eerste instantie mogelijk lager liggen dan bij conditietraining, de tijd per training zal dan een uur dienen te bedragen. Ook voor vetverbranding geldt echter dat het rendement groter is naarmate intensiever getraind wordt. Naast vetverbranding door beweging is voorlichting over gezonde voeding uiteraard van belang. Door maandelijkse vetmeting vindt controle plaats. E.e.a. wordt in een individueel trainingsboek bijgehouden.

Toegevoegde trainingen voor vetverbranding indien overgewicht een belangrijke factor vormt

In veel gevallen is het belangrijk om specifieke oefeningen ook naast de wekelijkse training in de thuissituatie te doen. Hiervoor is het van groot belang dat de deelnemer precies weet wat gedaan moet worden, hoe vaak, hoe zwaar enz. Hiervoor dienen de oefeningen op heldere wijze omschreven te worden, begeleidt door goede foto's. Deelnemers krijgen allemaal een eigen trainingsklapper met hierin